นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อของระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาภายใน)

0

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าศึกษาต่อของระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาภายใน)

ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการสมัครเรียนลงในระบบออนไลน์

?ให้นักศึกษาทำการกรอกข้อมูลการสมัครให้แล้วเสร็จ ?

ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นี้

กรอกข้อมูลการสมัครเรียนในระบบออนไลน์ได้ที่ลิ้ง https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init

https://www.facebook.com/RegistrationNWVOC/photos/pcb.483880027208836/483879193875586/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed