ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เพื่อร่วมปรึกษาการจัดการเรียนการสอนในการเปิดหลักสูตรระยะสั้นฯ

✅ วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
???? ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
???? นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
???? นายมานพ ฉิมมา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
???? นางสาวนารีรัตน์ แกล้วเขตรการ ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
???? นายชัยวัฒน์ สุ่มทรัพย์ ครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
✨ เป็นตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เพื่อร่วมปรึกษาการจัดการเรียนการสอนในการเปิดหลักสูตรระยะสั้นฯ
???? ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์