งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

https://www.facebook.com/NganNaeaNaewWithyalayXachiwsuksaNkhrswrrkh

นางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรี (หัวหน้างาน)

นางสาวนารีรัตน์ แกล้วเขตรการ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางนิศานาถ เขียวทอง (เจ้าหน้าที่งาน)

นางฐานิต โภคทรัพย์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาววิภาดา เวชชประสิทธิ์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสุภัทตรา โพธิ์ธนาภา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวเรืองรอง ณ เมืองยอง (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวกมลวรรณ ก๋งพญา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวธัญญาภรณ์ สังข์สุวรรณ์ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(๒) จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๓) ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
(๔) บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๕) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๖) สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
(๗) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
(๘) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ที่เกี่ยวข้อง
(๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
(๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๑) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย