งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

https://www.facebook.com/profile.php?id=100052388532953

นางสาวภควัลย์ มหาวัน (หัวหน้างาน)

นางภิญญามาศ สันติพงศ์รัตนา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวชญานี เงินเนตร์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางวัลยา บุญหนุน (เจ้าหน้าที่งาน)

นางมณฑิชา แช่มเดช (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน (เจ้าหน้าที่งาน)

นายสิทธิชัย ชอบธรรม (เจ้าหน้าที่งาน)

นายพงศ์ธนากร ประกอบนา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวเมวิกา ริคะรมย์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวพาขวัญ รื่นรวย (เจ้าหน้าที่งาน)

หัวหน้าแผนกวิชา/สาขาวิชา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาววริศา ชดตะขบ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

นางสาวดวงกมล บัวฉ่ำ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
(๒) จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
(๓) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
(๔) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(๕) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน และสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย