งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

https://www.facebook.com/profile.php?id=100052388532953

นางสาวภควัลย์ มหาวัน (หัวหน้างาน)

จ้าหน้าที่งาน

นางสาวชญานี เงินเนตร์

นางวัลยา บุญหนุน

นางมณฑิชา แช่มเดช

นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน

นางสาวศิริวรรณ สวนลา

นายปานเทพ รัตนอัมพร

นายพงศ์ธนากร ประกอบนา

น.ส.สลิลาภรณ์ พลอยวิลัย

นางสาวพาขวัญ รื่นรวย

นางสาวพัชราภรณ์ อ่องเล็ก

นางสาวโยษิตา ภักดีบาง

หัวหน้าแผนกวิชาชีพทุกคน

นางสาววริศา ชดตะขบ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
(๒) จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
(๓) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
(๔) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(๕) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน และสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย