งานอาคารสถานที่

นายคงคมสัน ริมสีม่วง (หัวหน้างาน)

นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา (เจ้าหน้าที่งาน)

นายศิริโรจน์ พิลึก (เจ้าหน้าที่งาน)

นางธนพร แหวนนิล (เจ้าหน้าที่งาน)

นายยุทธนา สมบัติกำไร (เจ้าหน้าที่งาน)

นายเรวัต นิติวรางกูร (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวเมวิกา ริคะรมย์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวอักษรารักษ์ พงศาวลี (เจ้าหน้าที่งาน)

นายนัฐพล วรรณกูล (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวเรืองรอง ณ เมืองยอง (เจ้าหน้าที่งาน)

นายชาคริต ขันการไถ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

นายโชคชัย ขจรกสิรัตน์ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
(๔) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
(๕) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๖) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๙) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย