งานสื่อการเรียนการสอน

นายธารา ธนามี (หัวหน้างาน)

นางปิยะพร พิมพ์พยอม (เจ้าหน้าที่งาน)

นางเสาวลักษณ์ ฤทธิ์เรืองเดช (เจ้าหน้าที่งาน)

นายปานเทพ รัตนอัมพร (เจ้าหน้าที่งาน)

นายสุรเชษฐ์ เวชกามา (เจ้าหน้าที่งาน)

นายพิเชษฐ์ อ่อนดี (เจ้าหน้าที่งาน)

นายพิษณุ หวานหอม (เจ้าหน้าที่งาน)

นายศุภวิชญ์ ตามถิ่นไทย (เจ้าหน้าที่งาน)

นายราม วัฒนสุข (เจ้าหน้าที่งาน)

นายภาณุ รอดพินิจ (เจ้าหน้าที่งาน)

นายพรพจน์ โหมดวัฒนะ (เจ้าหน้าที่งาน)

นายสาธิต พงษ์มุกดา (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
(๒) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๓) อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
(๔) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๕) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย