งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวทัศน์วรรณ รักใคร่ (หัวหน้างาน)

นางสัญจา ทองยศ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางเกษร แป้นจันทร์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางวัลยา บุญหนุน (เจ้าหน้าที่งาน)

นางวรางคณา สุกาญจน์กุล (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวสิราวรรณ บุตรสะ (เจ้าหน้าที่งาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการ และการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิ
ลดค่าโดยสาร และยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๒) จัดหาเครื่องมือ และเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาล และการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
(๔) ให้คำปรึกษา และทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรง
ต่าง ๆ ทั้งการป้องกัน และรักษา
(๕) จัดการตรวจติดตาม และควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๖) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
(๗) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
(๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๙) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย