งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายปานเทพ รัตนอัมพร (หัวหน้างาน)

ห้องสมุด

นางธีรวรรณ ฉิมมา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวธันย์ชนก เกิดผล (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวนารีรัตน์ แกล้วเขตรการ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวพิมพ์นารา เกษมราช (เจ้าหน้าที่งาน)

นายพิษณุ รอดพินิจ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาววริศา ชดตะขบ (เจ้าหน้าที่งาน)

นายชัยรัชต์ โพธิ์เพียร (เจ้าหน้าที่งาน)

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง (SALLC- Self Access Language Learning Center)

นางสาวอินทุมา วงศ์ไทย (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวอดิษฐา สังข์ชัย (เจ้าหน้าที่งาน)

ห้องเรียนขงจื่อ

นางสาวศวิตา ถาวรพจน์ (เจ้าหน้าที่งาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
(๒) จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๕) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย