งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวปาริชาต ดอนเมือง (หัวหน้างาน)

นางสรรใจ วงศ์ธนะบูรณ์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นายมานพ ฉิมมา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางธีรวรรณ ฉิมมา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสุทธิรัตน์ โมราราย (เจ้าหน้าที่งาน)

นางวิไลพร แก่นแก้ว (เจ้าหน้าที่งาน)

นางยศวดี สือพัฒธิมา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาววิลาวัลย์ นรารัตนประดิษฐ์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวปภัสสร คงนิสัย (เจ้าหน้าที่งาน)

นายก้องกิดากร มะตะแสง (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวกมลวรรณ ก๋งพญา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางอารีลักษณ์ เปรมัษเฐียร (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวอดิษฐา สังข์ชัย (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวกัญญาณี ประเสริฐเขียว (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
(๒) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินการจัด(อบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
(๓) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย