งานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ

นางรุ่งฤดี ยุทธศาสตร์ (หัวหน้างาน)

นายมานพ ฉิมมา (ผู้ช่วย)

นายปานเทพ รัตนอัมพร นายกันตภณ นาคภพ นางสาวอุไร เจติยวรรณ

นางสาวชญานี เงินเนตร์ นางสาวสุขสิริ อินจันทร์ นางสาวพรทิพย์ วงคำสอน

นายภูเบศร์ อยู่ญาติมาก