งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายมานพ ฉิมมา (หัวหน้างาน)

นางสาวอักษรารักษ์ พงศาวลี (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวปิยะพร รัศมีฉาย (เจ้าหน้าที่งาน)

นางกัญญาลักษณ์ หงษ์ศรีทอง (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวธันย์ชนก เกิดผล (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวพัชรี วัตตะพันธุ์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางภิญญามาศ สันติพงศ์รัตนา (เจ้าหน้าที่งาน)

นายก้องกิดากร มะตะแสง (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวอาภัสสรา พวงบุบผา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางธีรวรรณ ฉิมมา (เจ้าหน้าที่งาน)

นายพงศ์ธนากร ประกอบนา (เจ้าหน้าที่งาน)

นายสุวิทย์ พรมนา (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
(๒) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
(๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(๕) จัดหารวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
(๗) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
(๘) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
(๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
(๑๐) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
(๑๑) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๒) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๓) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย