งานประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069886728714

นางสาวกัญภาเอม คะวงค์ดอน (หัวหน้างาน)

นายภานุพงศ์ สุริวงษ์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางชนาธิป อรุณสุรัตน์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางอรุณ ธิราวัฒน์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางเสาวลักษณ์ ฤทธิ์เรืองเดช (เจ้าหน้าที่งาน)

นายปานเทพ รัตนอัมพร (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวสลิลาภรณ์ พลอยวิลัย

นายราม วัฒนสุข (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวโศจิรัตน์ อ้ายมา (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
(๒) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุและการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(๓) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ
(๔) สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
(๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

You may have missed