งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หม่อมหลวงศราธิวัฒน์ ชมพูนุท (หัวหน้างาน)

นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน (เจ้าหน้าที่งาน)

นางปิยะพร พิมพ์พยอม (เจ้าหน้าที่งาน)

นายหรรษกร รอดศรีสมุทร (เจ้าหน้าที่งาน)

หัวหน้าแผนกวิชา / สาขาวิชา ทุกท่าน (เจ้าหน้าที่งาน)

นางยศวดี สือพัฒธิมา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวกัญญาณี ประเสริฐเขียว (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(๒) วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
(๓) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
(๕) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย