งานบุคลากร

นางสาวธิดา อินทร์ไร (หัวหน้างาน)

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวศศิวิมล รัตถา

นางสาวธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย

นางอธิกัญญ์ นวนเปรม

นางสาวฐิติมา ภู่ทับทิม

นางสาววิลาวัลย์ นรารัตนประดิษฐ์

นายภานุพงศ์ สุริวงษ์

นางสาวชลดา นิลรัตน์ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(๒) จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
(๓) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(๔) ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
(๖) ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
(๗) ดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
(๘) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
(๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๑) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย