งานทะเบียน

https://www.facebook.com/RegistrationNWVOC

นางสาวศศิธร บัญสว่าง (หัวหน้างาน)

นางสาวศวิตา ถาวรพจน์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวศิริวรรณ สวนลา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวศลิลาภรณ์ พลอยวิลัย (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวกัญติภักดิ์ บุญมาก (เจ้าหน้าที่งาน)

นางอารีลักษณ์ เปรมัษเฐียร (เจ้าหน้าที่งาน)

นางประพิศ อมรศิลสวัสดิ์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวพัชรี วัตตะพันธุ์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวมัทนาวลี วงษ์ปราชญ์ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

นางสาวปรียานุช ตรีมิตร (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

นายสาธิต พงษ์มุกดา (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
(๓) ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๔) ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน
(๕) การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(๖) จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
(๗) ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบ และพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
(๘) ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๙) รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
(๑๐) ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น
(๑๒) ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
(๑๓) จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียน และเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
(๑๔) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลาย เอกสารตามระเบียบ
(๑๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

You may have missed