งานทะเบียน แจ้งรับเอกสารสำเร็จการศึกษา

แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ไม่รวมนักเรียน นักศึกษาที่เรียนภาคฤดูร้อน 2566)
???? ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องงานทะเบียนวิทยาลัยฯ
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
???? กรุณานำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
เพื่อยืนยันการรับเอกสารต่าง ๆ
???? แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลศึกษาของวิทยาลัยฯ เท่านั้น (ไม่สวมรองเท้าแตะ)
???? ในกรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ สามารถให้ผู้ปกครองมารับแทนได้ พร้อมยื่นบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา เพื่อยืนยันตัวตนในการรับเอกสารต่าง ๆ
???? นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ให้ตรวจสอบลำดับที่รูปภาพของตนเอง และแจ้งลำดับที่ให้กับห้องงานทะเบียน เพื่อขอรับรูปภาพในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ จากลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1FzG5EMZmnWMAWCqTxDPa5ubEy0Fem1be?fbclid=IwAR0-92hbfAiHpnogE7sU_mSuBukwU0MCaG0W9JzPjTliK2cxNLUG3SmCw7U_aem_AZw5F1pC7rbjTWzLGsLMgt9j8YGw_8XLdevpLLuLw38uitDsZBRy9zskOsaSdjdiZQzUy2Jl9xpHXjatPnqzmh8X