งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

https://www.facebook.com/ActivityNWVOC

นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ (หัวหน้างาน /
ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

นายสิทธิชัย ชอบธรรม (เจ้าหน้าที่งาน / กิจกรรม To Be Number One / ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

นางสาวนารีรัตน์ แกล้วเขตรการ (เจ้าหน้าที่งาน / กิจกรรม To Be Number One)

นางสาวกัญติภักดิ์ บุญมาก (เจ้าหน้าที่งาน / กิจกรรม To Be Number One/ ผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

นายสุรเชษฐ์ เวชกามา (เจ้าหน้าที่งาน / กิจกรรม To Be Number One / ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

นางสาวอาภัสสรา พวงบุหงา (เจ้าหน้าที่งาน)

นายราม วัฒนสุข (เจ้าหน้าที่งาน / กิจกรรม To Be Number One)

ว่าที่ร้อยตรีหญิง รวิสรา สืบรอด
(เจ้าหน้าที่งาน / เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

นายวีรพงษ์ ช่างปัด (เจ้าหน้าที่งาน / ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

นางสาวพัชรี วัตตะพันธุ์ (เจ้าหน้าที่งานม / ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

นางสาวโยษิตา ภักดีบาง (เจ้าหน้าที่งาน / ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

นางสาวพัชราภรณ์ อ่องเล็ก (เจ้าหน้าที่งาน / ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

นายภาณุ รอดวินิจ (เจ้าหน้าที่งาน/ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

หัวหน้าแผนกวิชาชีพทุกแผนกวิชา (เจ้าหน้าที่งาน)

นายพรพจน์ โหมดวัฒนะ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน / ครูที่ปรึกษาองค์การ อวท. / ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ)

นางสาวกชภัส สิงห์ทอง (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน )

กิจกรรม To Be Number One

นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน (เจ้าหน้าที่งาน)

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายอำนวย สือพัฒธิมา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวทัศน์วรรณ รักใคร่ (เจ้าหน้าที่งาน)

นายโชคชัย ขจรกสิรัตน์ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

นายมานพ ฉิมมา (ผู้กำกับ)
นางธีรวรรณ ฉิมมา (ผู้กำกับ)
นางภัคจิรา อ้นโต (ผู้กำกับ)
นายศิริโรจน์ พิลึก (ผู้กำกับ)
นางสาวภควัลย์ มหาวัน (ผู้กำกับ)
นายปานเทพ รัตนอัมพร (ผู้กำกับ)
นางสาวศลิลาภรณ์ พลอยวิลัย (ผู้กำกับ)
นายนัฐพล วรรณกูล (ผู้กำกับ)
นางสาวกุลธิดา เลขนอก (ผู้กำกับ)
นางประพิศ อมรศิลสวัสดิ์ (ผู้กำกับ)
นางสาวพิมพาภรณ์ มโนรถวิทยา (ผู้กำกับ)
นายกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นางวิมลรัตน์ สุวรรณ์ (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นางสาววิลาวัลย์ นรารัตนประดิษฐ์ (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นายจิรพงษ์ ประวันนา (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นางสาวปิยะพร รัศมีฉาย (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นางสาวกัญญาลักษณ์ หงษ์ศรีทอง (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นางสาวกัญภาเอม คะวงค์ดอน (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นางสาวศศิธร บัญสว่าง (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นายหรรษกร รอดศรีสมุทร (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นายพงศ์ธนากร ประกอบนา (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นางสาวศวิตา ถาวรพจน์ (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นายเรวัต นิติวรางกูร (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นายก้องกิดากร มะตะแสง (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
นายคงคมสัน ริมสีม่วง (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
ฯลฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้ง และควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.ก.ท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคต แห่งประเทศไทย (อ.ค.ท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ศ.ท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
(๒) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
(๔) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร
(๕) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(๖) ควบคุม และดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
(๗) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
(๘) สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหาร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๐) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย