งานการเงิน

นางสาวหรรษา ดวงสุดา (หัวหน้างาน)

เจ้าหน้าที่งาน

นางวณิชชา ยืนยง

นางสาวศศิวิมล รัตถา

นางสาวพิมพาภรณ์ มโนรถวิทยา

นายกันตภณ นาคภพ
(เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ KTB Corporate Online จ่ายตรงเงินเดือน และ GFMIS)

เจ้าหน้าที่ช่วยงาน

นางมะลิ นุ่มสกุล

นางสาวทัศนีย์ รัศมีน้อย

นางสาวขนิษฐา เอมบัว

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
(๔) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๕) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การเบิก–จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย