งานการเงิน

นางสาวหรรษา ดวงสุดา (หัวหน้างาน)

นางวณิชชา ยืนยง (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวศศิวิมล รัตถา (เจ้าหน้าที่งาน)

นายธนัฐพล สายมูลตรี (เจ้าหน้าที่งาน)

นายกันตภณ นาคภพ
(เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ KTB Corporate Online จ่ายตรงเงินเดือน และ GFMIS)

นางมะลิ นุ่มสกุล (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

นางสาวพิมพาภรณ์ มโนรถวิทยา (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

นางสาวทัศนีย์ รัศมีน้อย (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

นางสาวนริศรา อำไพร (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
(๔) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๕) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การเบิก–จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย