ค่าลงทะเบียนเรียน 2/2565

0

ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน ขอแจ้งอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา เงินค่าลงทะเบียนและกำหนดการชำระเงิน
สามารถดาาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่เว็บไซต์ https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent
และชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2565 ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือผ่านนระบบ Mobile Banking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed