ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ ? ผู้ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. นายชัยวัฒน์ สุ่มทรัพย์ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. นางสาวเรืองรอง ณ เมืองยอง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
3. นายนัฐพล วรรณกูล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
4. นางสาวกัญติภักดิ์ บุญมาก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
5. นางสาวอาภัสสรา พวงบุบผา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางสาวกุลธิดา เลขนอก สาขาวิชาการตลาด

และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ครูชิดชนก บุณยรัตพันธุ์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
2. ครูจริญญา เดชอาจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
3. ครูวิไล ศรีวิชา สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

You may have missed