ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

งานทะเบียนขอแจ้งขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

????️ วันที่ ๒๐ – ๒๔ พ.ค. ๖๗ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม (งานทะเบียน) ???? ยกเว้นวันหยุดราชการ ????
????️ วันที่ ๓๐ – ๓๑ พ.ค. ๖๗ ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม (งานการเงิน)
???? หมายเหตุ
แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่จะดำเนินการลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม ให้ดำเนินการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕:๐๐ น. ที่ห้องงานทะเบียน โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
???? นักเรียนปกติ – ยื่นรายวิชาที่ไม่ผ่านและตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ (ปริ้นท์จากระบบ ศธ.๐๒)
???? นักเรียนรีเกรด – ยื่นรายวิชาที่ไม่ผ่าน (ปริ้นท์จากระบบ ศธ.๐๒)