กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

0

นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปิ่นโตภัตราหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดปากน้ำโพเหนือ ร่วมกับคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกอาหารและโภชนาการ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ด้วยคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีจิตศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา เพื่อไม่ต้องขาดเรียน ไปทำบุญที่วัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจที่มุ่งสู่การกระทำดี และเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมของสังคมต่อไปให้เกิดแก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed