กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ , ปวช.๒ , ปวช.๓ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ และ ปวส.๒
???? ชำระเงินในระหว่างวันที่ ๑ – ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามขั้นตอนดังนี้
???? พิมพ์บัตรลงทะเบียนในระบบ ศธ. 02 ลิงค์ https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent (สามารถพิมพ์บัตรลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖)
???? นำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) หรือสแกนบาร์โค้ดจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารต่าง ๆ ได้
???? เมื่อนักเรียน นักศึกษาชำระเงินผ่านทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้นำสลิปการชำระเงิน และเอกสารบัตรลงทะเบียน ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ถ่ายรูปเก็บไว้ที่ตนเองเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)