การลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 , ปวช. 3 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2566 ตามขั้นตอนดังนี้

? พิมพ์บัตรลงทะเบียนในระบบ ศธ. 02 ลิงค์ https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent (มี 7 ขั้นตอนง่าย ๆ)
? นำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) หรือสแกนบาร์โค้ดจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่าง ๆ ได้
? เมื่อนักเรียน นักศึกษา ชำระเงินผ่านทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้นำสลิปการชำระเงิน และเอกสารบัตรลงทะเบียน ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 (อย่าลืม .. ถ่ายรูปเก็บไว้ที่ตนเองเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วด้วย)

You may have missed