การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2565

0

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ที่ประสงค์จะลงเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ ห้องงานทะเบียน (พร้อมแนบผลการเรียน) และดำเนินการชำระเงิน ณ ห้องงานการเงิน ในเวลา 08.30-15.00 น.

? เปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อนวันที่ 13 มีนาคม 2566 และสิ้นสุดการเรียนวันที่ 21 เมษายน 2566

? ค่าใช้จ่ายระดับ ปวช.

หน่วยกิตละ 250 บาท

? ค่าใช้จ่ายระดับ ปวส.

– หน่วยกิตละ 300 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *