การรับเอกสาร สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
? รับได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ (เฉพาะวัน และเวลาราชการเท่านั้น)
? โดยนำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการรับเอกสารฯ

? ควรแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา, ชุดพลศึกษาของวิทยาลัยฯ หรือ ชุดสุภาพ เรียบร้อย
(ชุดที่ใส่เเล้วดูเหมาะสมกับสถานที่ราชการ คือ ไม่ใส่กางเกง/กระโปรงสั้น เสื้อแขนกุด รองเท้าเเตะ)
? หากไม่มารับเอกสารด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ปกครอง หรือ ผู้ใกล้ชิด มารับแทนได้ (ต้องสามารถระบุตัวตนนักเรียน นักศึกษาได้)
โดยนำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา มายื่นเพื่อยืนยันเอกสารฯ

? เอกสารที่จะได้รับ คือ ?
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (รบ.1)
2. ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3. วุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. รูปถ่ายรับประกาศนียบัตร (เฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ขึ้นรับบนเวทีเท่านั้น)
5. ใบเกียรติบัตรเหรียญทอง – เหรียญเงิน (เฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อ)

You may have missed