การนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นฐาน(RBL:Research Based Learning)

0

นายฐิติพงศ์ ปัญญาคำ ศึกษานิเทศ พร้อมด้วย นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นฐาน(RBL:Research Based Learning)ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมีอาจารย์ผู้นำเสนอผลงาน 8 ท่าน ดังนี้

  1. นางชนาธิป อรุณสุรัตน์ แผนกวิชาโลจิสติกส์
  2. นางสาวอังสนา เปศะนันท์ แผนกวิชาการบัญชี
  3. นางสาวปาริชาต ดอนเมือง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. นางยอดขวัญ ศรีม่วง แผนกวิชาสามัญ (ภาษาไทย)
  5. นายมานพ ฉิมมา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  6. นางยศวดี สือพัฒธิมา แผนกวิชาการตลาด
  7. นายธารา ธนามี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  8. นางสาวเจนจิรา สวรรค์ตรานนท์ แผนกวิชาการบัญชี
    ณ ห้องประชุมวิทยบริการและห้องสมุด อาคารวิทยบริการและห้องสมุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed